Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w Klinika i Laboratoriach Medycznych INVICTA?

Działając jako Administrator Twoich danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla pacjentów 

Kto jest Administratorem danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (Invicta spółka z o.o., Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o., Zarządzanie Nieruchomościami Invicta Sp. z o.o., Invicta Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, tel. 58 58 58 800, e-mail invicta@invicta.pl.
Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Beata Gozdecka adres e – mail: daneosobowe@invicta.pl
ul. Polna 64
81-740 Sopot
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne? Podanie danych osobowych, z wyłączeniem numeru telefonu i adresu e-mail, których podanie jest całkowicie dobrowolne, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych danych może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie procesu leczenia. Niepodanie adresu e-mail oraz numeru telefonu może utrudnić przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących organizacji procesu leczenia np. informacji o odwołaniu wizyty lekarskiej.
W przypadku zgody na otrzymywanie informacji oraz zgody na dostosowanie treści przekazywanych informacji: podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale może utrudnić kontakt i bieżącą obsługę.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane? Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania
Okres przechowywania danych
Korzystanie z usług medycznych
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

W tym celu Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
· dla ustalenia Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (telefonicznie, poprzez formularz lub systemu rejestracji) i bezpośrednio w naszych Klinikach, punktach pobrań, punktach szczepień;
· dla kontaktu (telefonicznego, mailowego) aby potwierdzić lub przypomnieć o rezerwacji wizyty, badania, poinformować o konieczności przygotowania się do planowanego zabiegu, poinformować o możliwości odbioru wyników badań, rozpatrzyć Twoją prośbę lub reklamację;
· dla realizacji obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
· aby zakwalifikować Cię do Programu leczenia niepłodności dofinansowanego ze środków publicznych;
· w raportach stanu zaszczepień oraz udzielania danych i informacji o zakażeniach i chorobach zakaźnych odpowiednim organom;
· dla poprawy jakości usługi, stałego monitorowania potrzeb i oczekiwań pacjentów, możemy kierować prośby o ocenę świadczeń lub krótkie ankiety;

Ankiety będziemy wysyłać w sposób, który nie będzie naruszał Twoich praw.
Jeśli nie będziesz chciał / chciała otrzymywać takich wiadomości, prosimy o informację zwrotną.
· art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego
· ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta
· ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności
· rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
· ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
· System zarządzania jakością EN ISO 9001

Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany dla przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej określony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (art. 29).
Sprzedaż usług i badań przez internet
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia dotyczącego sprzedaży usług i / lub badań, które odbywają się przez nasze strony internetowe. · art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy

Okres przechowywania danych: 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Invicta prowadzi księgi rachunkowe oraz realizuje obowiązki podatkowe, w tym prowadzi dokumentację podatkową. · Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
· Przepisy podatkowe

Okres przechowywania danych: 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
Dochodzenie roszczeń
Twoje dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu realizowanych przez nas usług. · art. 9 ust. 1 lit. f) RODO
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Okres przechowywania danych: do momentu upływu terminu przedawnienie ewentualnych roszczeń.
Umożliwienie korzystania z konta na Portalu Medipoint.pl
Invicta udostępnia Użytkownikom możliwość założenie konta na Portalu Medipoint.pl.

Pacjent może zlecić przesłanie na jego konto danych medycznych z kartoteki pacjenta.
· art. 9 ust. 1 lit. a) RODO

osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych
Okres przechowywania danych: do czasu cofnięcia zgody
Monitoring wizyjny
Twój wizerunek może być nagrany dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w Klinice. · art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
Okres przechowywania danych: 14 dni
Nagrywanie rozmów telefonicznych
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu poprawy jakości obsługi i weryfikacji przekazywanych informacji. · art. 9 ust. 1 lit. a) RODO

osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych
Okres przechowywania danych: do momentu upływu terminu przedawnienie ewentualnych roszczeń.
Nagrywanie rozmów w formie wideokonferencji (ZOOM)
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu archiwizowania zgód, składanych deklaracji lub oświadczeń. Nagrania są archiwizowane w dokumentacji medycznej · art. 9 ust. 2 lit. h) RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów zapewnienia opieki zdrowotnej i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany dla przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej określony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (art. 29).
Informacje o działalności Invicta, usługach, promocjach
Twoje dane mogą być przetwarzane w celu otrzymywania (pocztą elektroniczną, sms, mms, połączenia przychodzące na numer telefonu) od Invicta informacji o działalności i wydarzeniach w Invicta, w tym o usługach, produktach i nowościach oraz o rabatach, promocjach i korzyściach. · art. 9 ust. 1 lit. a) RODO

osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych
Okres przechowywania danych: do czasu cofnięcia zgody.
Wizerunek
Jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie swojego wizerunku, może on być wykorzystywany na naszej stronie internetowej, na naszym profilu w mediach społecznościowych oraz w naszych materiałach informacyjnych, w zależności od zakresu Twojej zgody. · art. 9 ust. 1 lit. a) RODO

osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych
Okres przechowywania danych: do czasu cofnięcia zgody
Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dopasowania przekazywanych Tobie informacji dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań (profilowanie).

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celu dopasowania przekazywanych informacji, będzie to polegało na łączeniu danych otrzymanych od Ciebie z informacjami dotyczącymi cech, zachowań, preferencji w celu dopasowania informacji handlowych do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (profilowanie). Dzięki temu otrzymasz takie informacje, które odpowiadają Twoimi potrzebom i które Cię interesują.
· art. 9 ust. 1 lit. a) RODO

osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych
Okres przechowywania danych: do czasu cofnięcia zgody.
Jakie mam uprawnienia? · masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
· masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania prosimy zgłaszać bezpośrednio w Klinice lub mailowo na adres daneosobowe@invicta.pl;
· dane: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, a także dane o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznym lub psychicznym zdrowia, w tym dane genetyczne są częścią dokumentacji medycznej i nie mogą być przez Administratora usunięte. Nie dotyczy to zgody na przekazywanie informacji oraz zgody na profilowanie;
· masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
· masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail i numeru telefonu, a także zgody na przekazywanie informacji i zgody na profilowanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Komu są przekazywane moje dane osobowe? Twoje dane osobowe, w szczególności dane dotyczące zdrowia są poufne i podlegają ochronie w stopniu wysokim. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, uczestniczącym w procesie leczenia, jeżeli jest to konieczne dla realizacji celów objętych udzielonymi zgodami lub przepisami prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

· podmiotom, którym powierzyliśmy dane osobowe w ramach umowy powierzenia, które uczestniczące w obsłudze procesu leczenia;
· innym podmiotom leczniczym, które współpracują z Invicta celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz są podwykonawcami usług medycznych;
· dostawcom usług technicznych i marketingowych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
· dostawcom usług prawnych w sytuacji dochodzenia należnych roszczeń;
· osobom upoważnionym przez Ciebie do dostępu do dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia;
· podmiotom finansującym świadczenia medyczne, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz jednostkom państwowym i samorządowym w zakresie programów leczenia

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Twój wyraźny wniosek.